Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Projekt Postaw na rozwój kwalifikacji - profesjonalna rachunkowość, kadry i płace współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez HUMAN ASSET Radosław Cieśla w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0030/17

Wartość Projektu wynosi: 456 880,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 411 192,00 zł

Okres realizacji Projektu: 01.02.2018 r. – 30.06.2019 r.

CEL PROJEKTU

Nieodpłatne podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 136 osób dorosłych, poprzez udział w szkoleniach do 30.06.2019 r.

DLA KOGO

W projekcie może wziąć udział każdy kto uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ukończył 18 lat i jest zainteresowany z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy osoby:

  • z wykształceniem co najwyżej średnim
  • w wieku 50+

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce: Rekrutacja.