Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu Postaw na rozwój kwalifikacji - profesjonalna rachunkowość, kadry i płace ma charakter ciągły i przeprowadzona będzie w kilku turach. Terminy naborów do Projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności.

W przypadku niezebrania pełnych grup szkoleniowych w/w terminie Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, jak również zmianę tego okresu.

ETAPY REKRUTACJI

 1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji:

  (do pobrania: Dokumenty)

  • Formularz zgłoszeniowy do Projektu. Formularz należy przygotować w formie:
   • elektronicznej – formularz wypełniony w formie elektronicznej należy wysłać za pośrednictwem strony internetowej, następnie zostanie on wydrukowany i załączony do dokumentacji Projektowej,
    lub
   • papierowej – formularz należy wypełnić odręcznie, czytelnym pismem i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydatki do Projektu w Biurze Projektu
  • Oświadczenie o kwalifikowalności do udziału w projekcie;
  • Oświadczenie o zamieszkaniu/miejscu pracy lub nauki na terenie woj. podkarpackiego;
  • Oświadczenie o wieku Kandydata do Projektu (osoba dorosła);
  • Oświadczenie o statusie osoby pozostającej bez zatrudnienia;
  • Oświadczenie o zamieszkiwaniu na obszarze wiejskim;
  • Oświadczenie o wykształceniu (co najwyżej średnim);
  • Oświadczenie o wieku Kandydata (50+)

  UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 2. Ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych

  I. Etap pierwszy - weryfikacja formalna dokumentów

  1. Ocena formalna złożonych dokumentów będzie dokonywana przez personel Projektu. Ocena dokumentów będzie przeprowadzona z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości dokonywanej oceny. Ocena formalna będzie przeprowadzona metodą wg kryterium: spełnia – nie spełnia.
  2. Na tym etapie weryfikowana będzie:
   • kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych (wykazanych w § 4 pkt. 8);
   • poprawność wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych;
   • spełnienie kryterium kwalifikowalności do Projektu, to znaczy spełnia wszystkie poniższe warunki:
    • Jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na terenie województwa podkarpackiego (Oświadczenie)
    • Jest osobą dorosłą (data urodzenia w formularzu zgłoszeniowym)

   W przypadku, gdy pytanie nie dotyczy Kandydatów do Projektu, w polu przeznaczonym na odpowiedź należy umieścić adnotację „nie dotyczy” lub w skrócie „nd”.

  II Etap drugi - weryfikacja merytoryczna

  1. W pierwszej kolejności premiowane będą osoby, które należą do grup szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy:

   • w wieku 50+ (data urodzenia w formularzu zgłoszeniowym) - 4 pkt,
   • zamieszkujące obszary wiejskie (oświadczenie) - 4 pkt,
   • wykształcenie co najwyżej średnie (oświadczenie) - 4 pkt,
   • osoby pozostające bez zatrudnienia (oświadczenie) - 4 pkt,
   • kobiety - 4 pkt,
  2. Po ocenie merytorycznej zostanie utworzona lista Kandydatów według malejącej liczby punktów. Jest to decyzja ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

  III Etap trzeci – ogłoszenie wyników rekrutacji

  1. W wyniku oceny do Projektu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 160 Uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (średnio po 10 najwyżej ocenianych osób dla każdej grupy na poszczególne rodzaje kursów).
  2. Zostanie utworzona ostateczna liczba uczestników Projektu uwzględniająca kryteria merytoryczne i przypisane do tego punkty. Listy będą tworzone każdorazowo przed rozpoczęciem danej grupy szkoleniowej.
  3. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa, będą dostępne w Biurze Projektu, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).